دریافت خارج از تعرفه از بیماران غیرقانونی است
۲۰ام فروردین ۱۳۹۷ آموزشی

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دریافت خارج از تعرفه مصوب هیأت دولت از بیماران در مراکز درمانی غیردولتی منتفع از منابع عمومی دولتی و «سازمان تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح»، غیرقانونی است.

 وزاترت بهداشت

 

صبا
ایران
به نقل از پارسینه:

قاسم جان بابایی با استناد به ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، گفت:
تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت متمرکز است و همه اشخاص حقیقی و حقوقی
اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های
بیمه پایه و تکمیلی موظف به تبعیت از خط مشی و سیاست‌های این وزارتخانه
خواهند بود.

وی افزود: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۹۷ کل
کشور، سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی دولت
استفاده می‌کنند و نیز سایر بخش‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی و
نیرو‌های مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلف هستند که
خدمات را با تعرفه دولتی به تمامی بیمه شدگان، ارائه دهند.

معاون
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر این اساس و با توجه به
تکلیف قانونی یاد شده و برای التزام به اجرای قوانین و رعایت حقوق دریافت
کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، افراد بیمه شده و تمامی مؤسسات پزشکی و
مراکز درمانی تحت پوشش سازمان‌ها و ارگان‌های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه
بخش دولتی مصوب هیأت وزیران همانند مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های
علوم پزشکی هستند.

جان بابایی افزود: دریافت هرگونه وجه بیش از
تعرفه مصوب هیأت دولت، مصداق تخلف است و موارد اعلام شده به سامانه تلفنی
۱۹۰ به طور جدی، پیگیری خواهد شد.


مطالب پیشنهادی